Όργανα

Αρχικά ιδρύθηκαν για να δώσουν έκφραση σε μια ολοένα στενότερη Ένωση των ευρωπαϊκών εθνών. Καθώς οι ευθύνες της Ένωσης διευρύνθηκαν, τα θεσμικά όργανα μεγάλωσαν και έγιναν περισσότερα. Τα πρώτα 20 χρόνια η Επιτροπή πρότεινε, το Κοινοβούλιο συμβούλευε, το Συμβούλιο Υπουργών αποφάσιζε και το Δικαστήριο ερμήνευε.

Τα τελευταία 20 χρόνια το Κοινοβούλιο εκλέγεται άμεσα και έχει αποκτήσει νέες εξουσίες, στη σκηνή εισήλθε το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων αναδύθηκε ως βασική πηγή χρηματοδότησης της οικονομικής ανάπτυξης, η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή έδειξε την αξία της συζήτησης και της συνεργασίας μεταξύ κοινωνικών εταίρων, και, πιο πρόσφατα, συστάθηκε η Επιτροπή των Περιφερειών για να προωθήσει τα περιφερειακά συμφέροντα και την πολυμορφία.

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συνιστά την άμεσα εκλεγμένη δημοκρατική έκφραση της πολιτικής βούλησης των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μεγαλύτερο πολυεθνικό κοινοβούλιο στον κόσμο.

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Γνωστότερο ως Συμβούλιο Υπουργών, είναι μοναδικό στο είδος του στον κόσμο. Στο Συμβούλιο τα κράτη μέλη νομοθετούν για την Ένωση, θέτουν τους πολιτικούς της στόχους, συντονίζουν τις εθνικές τους πολιτικές και επιλύουν διαφορές μεταξύ τους, καθώς και μεταξύ αυτών και άλλων θεσμικών οργάνων.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την τοποθετούν σταθερά στην καρδιά της διαδικασίας χάραξης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από ορισμένες απόψεις λειτουργεί σαν την καρδιά της Ευρώπης από την οποία τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα αντλούν μεγάλο μέρος της ενεργητικότητάς τους και του λόγου ύπαρξής τους.

Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες στηρίζονται στο δίκαιο το ίδιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, που θεμελιώνεται σ`αυτές. Η ίδια η ύπαρξη της προϋποθέτει ότι τα κράτη μέλη, τα κοινοτικά όργανα και οι ιδιώτες αναγνωρίζουν τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των κανόνων της.

Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ο αντιπρόσωπος του φορολογούμενου, αρμόδιο να ελέγχει εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπανά τα χρήματά της σύμφωνα με τους κανόνες και κανονισμούς του προϋπολογισμού και για τους σκοπούς για τους οποίους προορίζονται.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), το χρηματοδοτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χορηγεί μακροπρόθεσμα δάνεια για επενδύσεις κεφαλαίου που προάγουν την ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη και ολοκλήρωση της Ένωσης.

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Σύμφωνα με τις Συνθήκες, ασκεί συμβουλευτικά καθήκοντα έναντι της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι γνωμοδοτήσεις που εκδίδει (κατόπιν αιτήσεως ή ιδίας πρωτοβουλίας) καταρτίζονται από εκπροσώπους των διαφόρων κλάδων της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιτροπή των Περιφερειών

Επιτροπή των Περιφερειών είναι το νεαρότερο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ίδρυση του οποίου αντανακλά τη σφοδρή επιθυμία των κρατών μελών όχι απλώς να σέβονται τις περιφερειακές και τοπικές ταυτότητες και αποκλειστικά δικαιώματα, αλλά επίσης να τα εντάξουν στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργείται νομική υποχρέωση να ζητείται η γνώμη των αντιπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών αρχών σχετικά με ποικιλία θεμάτων που τους αφορούν άμεσα.

Ευρωπαίος διαμεσολαβητής

Κάθε πολίτης κράτους-μέλους είναι ταυτόχρονα υπήκοος του κράτους αυτού και ευρωπαίος πολίτης. Ένα από τα δικαιώματά του ως ευρωπαίου πολίτη είναι να καταφύγει στον ευρωπαϊκό διαμεσολαβητή αν υπάρξει θύμα `κακής διοίκησης` των ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών.

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Η ΕΚΤ είναι η κεντρική τράπεζα για το ενιαίο νόμισμα της Ευρώπης, το ευρώ. Το βασικό καθήκον της ΕΚΤ είναι η διατήρηση της αγοραστικής δύναμης του ευρώ και, επομένως, η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών στη ζώνη του ευρώ. Η ζώνη του ευρώ αποτελείται από τις 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν υιοθετήσει το ευρώ από το 1999.

*Τα στοιχεία είναι από το επίσημο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης: http://europa.eu.int/ *

Κέντρο Ζωής

Ο Γιάννης Λούλης Σχολιάζει

naltrexone

hcl

Άρθρο του Γιάννη Λούλη σχετικά με την επικαιρότητα στο www.johnloulis.gr

Οι κακοί οιωνοί και το κεφάλαιο του Λουκά Παπαδήμου

Με τη χώρα σε εκλογική τροχιά, τα ανησυχητικά σημάδια πληθαίνουν. Το κομματικό-πολιτικό σύστημα, στη μεγάλη πλειοψηφία του, εκτροχιάζεται λαϊκιστικά στα αριστερά και στα δεξιά.

συνέχεια >>